1. Doel van de instelling en activiteiten om dat doel te bereiken:

Het doel van Stichting Beter Brein is het mogelijk maken van de EPIC-behandeling van CFX in Utah voor Nederlanders met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Om dit doel te bereiken, zal de stichting de volgende activiteiten ontplooien:

a. Identificeren en selecteren van geschikte kandidaten voor de EPIC-behandeling.

b. Samenwerken met CFX en relevante zorginstellingen in Utah om de behandeling toegankelijk te maken voor Nederlandse patiënten.

c. Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren over NAH en de EPIC-behandeling.

d. Fondsenwervingsactiviteiten om financiële middelen te vergaren voor de behandelingen.

2. Hoe de instelling aan inkomsten komt:

Stichting Beter Brein zal haar inkomsten genereren uit diverse bronnen, waaronder:

a. Subsidies van overheden en instanties die zich inzetten voor de bevordering van gezondheid en welzijn.

b. Fondsenwervingsevenementen, zoals benefietdiners, sponsorlopen en veilingen.

c. Donaties van particulieren, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de missie van de stichting.

d. Lidmaatschapsbijdragen van leden die willen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen.

3. Waaraan het geld wordt uitgegeven:

De financiële middelen van Stichting Beter Brein zullen worden besteed aan:

a. Onkosten voor de dagelijkse werking en activiteiten van de stichting, inclusief marketing en bewustwordingscampagnes.

b. Financiële ondersteuning van Nederlanders met NAH voor deelname aan de EPIC-behandeling van CFX in Utah.

c. Eventuele kosten voor samenwerkingen met zorginstellingen en andere partners om de behandeling mogelijk te maken.

 

4. Hoe het vermogen wordt beheerd:

Het vermogen van Stichting Beter Brein zal op een transparante en verantwoorde wijze worden beheerd. Dit omvat:

a. Gebruik van een boekhoudsysteem om inkomsten en uitgaven te registreren en te monitoren.

b. Maandelijkse controle door de penningmeester om ervoor te zorgen dat de financiën in lijn zijn met het gestelde budget.

c. Periodieke controle door een externe accountant om de financiële integriteit te waarborgen en de stichting te helpen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Dit beleidsplan dient als leidraad voor Stichting Beter Brein en zal regelmatig worden herzien om de effectiviteit en relevantie te waarborgen in het nastreven van de missie van het mogelijk maken van de EPIC-behandeling van CFX voor Nederlanders met NAH.

Documenten ANBI

Het laatste jaarverslag en de financiële verantwoording zijn gepubliceerd op een besloten gedeelte van onze internetsite en is voor stakeholders op te vragen via ons e-mailadres.